«Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων ΙΕΚ στις Υπηρεσίες στη Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016»

Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7Ψ4ΖΗ-1ΨΗ) έχει αναρτηθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εξάμηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για το έτος 2016.

Η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για τους αποφοίτους των ΙΕΚ ανέρχεται σε 352€, σύμφωνα με την αριθμ. 2/50514/0022/25.09.2002 (Β΄1254) απόφαση.

Επισημαίνουμε ότι οι ειδικότητες των εν λόγω σπουδαστών θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο εργασίας των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως π.χ. Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.λ.π.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μπορούν να υποβάλλονται στην υπηρεσία μας (Πανεπιστημίου 37, Γραφείο 101, όροφος 1ος ), ή να αποστέλλονται με fax (210 3338201-202) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (k.tzivara@gsis.gr). Εξαιρούνται οι ασκούμενοι που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις εν λόγω υπηρεσίες.

Η πρακτική άσκηση δύναται να έχει ημερομηνία έναρξης αποκλειστικά την 1η ή 15η ημέρα κάθε μήνα.