Απαραίτητα έντυπα

  1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (εκτυπώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)
  • Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων:
  1. Βεβαίωση Εργοδότη
  2. Στοιχεία Εργοδότη
  3. Αίτηση Έναρξης Σπουδαστή
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης
  • Για την λήξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων:
  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής ‘Ασκησης [Παρουσίας]
  2. Αίτηση παράδοσης Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης